Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van Rolgordijnen Smallingerland

Artikel 1 – Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:   een natuurlijke persoon of een rechtspersoon of een onderneming die een overeenkomst aangaat met Rolgordijnen Smallingerland.

Rolgordijnen Smallingerland:  de opdrachtnemer die de in de overeenkomst overeengekomen product levert en/of dienst verricht voor de Opdrachtgever;

Schriftelijk:   Schriftelijk en elektronisch.

BW:  Burgerlijk Wetboek.

Product: Rolgordijnen, Plissés, Jaloezieën en Horren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid:

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Rolgordijnen Smallingerland en de Opdrachtgever, waarop Rolgordijnen Smallingerland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door Rolgordijnen Smallingerland aanvaard.

3. Rolgordijnen Smallingerland is in elk geval gerechtigd de door zijn met de wederpartij gesloten overeenkomst te ontbinden in de hierna te noemen gevallen in het voorkomende geval zijn de vorderingen van Rolgordijnen Smallingerland op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. .

 

Artikel 3 – Offerte:

1.  Rolgordijnen Smallingerland brengt een offerte bij voorkeur schriftelijk uit.

2.  De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende 30 dagen na ontvangst geldig, tenzij anders aangegeven. Rolgordijnen Smallingerland is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst van de offerte wordt bevestigd.

3.  De offerte bevat een volledige omschrijving van het te leveren product, de te verrichten werkzaamheden en de prijs. De omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken.

4. De offerte is gebaseerd op de opmetingen die Rolgordijnen Smallingerland heeft verricht of naar de door de Opdrachtgever zelf opgemeten gegevens.

5.  Indien de Opdrachtgever zelf de maten opmeet en deze doorgeeft aan Rolgordijnen Smallingerland, profiteert de Opdrachtgever van een korting van 10% op de prijs, exclusief BTW, van het product. Het opmeten is geheel voor eigen risico, welke risico in artikel 15 lid 3 nader wordt beschreven..

6.  De prijzen in de offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7.  De offerte vermeldt de wijze van betaling.

8. De offerte gaat schriftelijk vergezeld met een verwijzing naar en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden.

9. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c van het BW van toepassing.

 

Artikel 4 – Overeenkomst:

1.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Rolgordijnen Smallingerland een elektronische bevestiging naar de Opdrachtgever.

2.  Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d van het BW van toepassing.

 

Artikel 5 – Annulering:

1.  Bij annulering van de overeenkomst is de Opdrachtgever aan Rolgordijnen Smallingerland een vergoeding verschuldigd. De vergoeding bedraagt de totale kosten van het op maat gemaakte product die ten behoeve van en specifiek voor de Opdrachtgever zijn gemaakt, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen.

2. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46d van het BW van toepassing.

 

Artikel 6 – Levering van het product en/of de dienst:

1.  Rolgordijnen Smallingerland streeft ernaar om binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, het op maat gemaakte product te leveren en deze te monteren.

2.  Mocht het gestreefde termijn van 6 weken niet haalbaar zijn, dan wordt voor het verstrijken van de termijn de Opdrachtgever op de hoogte gesteld, waarbij een nieuwe vermoedelijke termijn wordt vastgesteld.

 

Artikel 7 – Oplevering van het werk:

1.  Indien na het leveren en het monteren van het product er gebreken worden geconstateerd, die door Rolgordijnen Smallingerland dienen te worden hersteld, zal Rolgordijnen Smallingerland deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Rolgordijnen Smallingerland vallen.

2.  Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46f van het BW van toepassing in samenhang met lid 2 van artikel 7:46j van het BW.

 

Artikel 8 – Conformiteit.

1.  De geleverde zaak moet de technische eigenschappen en uiterlijke kenmerken bezitten die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de Opdrachtgever recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

2.  Rolgordijnen Smallingerland staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

 

Artikel 9 – Garanties:

1.  Rolgordijnen Smallingerland geeft bij normaal gebruik 1 jaar na datum van het leveren en het monteren van het product garantie. Mocht binnen 1 jaar het rolgordijn niet meer functioneren, dan wordt deze kosteloos door Rolgordijnen Smallingerland vervangen. Mocht het niet (naar behoren) functioneren van het rolgordijn het gevolg zijn van het niet normaal gebruiken daarvan, bijvoorbeeld door ruig gebruik en/of geweld, dan is de garantie komen te vervallen en zijn de totale kosten voor het vervangen van het rolgordijn voor rekening van de Opdrachtgever.

2.  De Opdrachtgever behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de door Rolgordijnen Smallingerland afgegeven handelsgarantie.

 

Artikel 10 – Betaling:

1.  Betaling vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats in twee termijnen. Als voorschot dient de helft van de totale prijs inclusief BTW na het aangaan van de overeenkomst en voor de levering te worden voldaan. De resterende helft dient na de oplevering te worden voldaan.

2. Betaling van elke termijn dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de rekening of na het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan.

3. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Rolgordijnen Smallingerland aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of door betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

 

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling:

1.  De Opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Rolgordijnen Smallingerland zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Opdrachtgever de gelegenheid binnen 8 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2.  Als na het verstrijken van de gestelde termijn in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Rolgordijnen Smallingerland gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3. Vanaf het moment dat de gestelde termijn in de betalingsherinnering/de ingebrekestelling is verstreken komen alle door Rolgordijnen Smallingerland in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening/nakoming voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van het factuurbedrag inclusief BTW.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht:

Rolgordijnen Smallingerland behoudt zich de eigendom voor van het product zolang de Opdrachtgever niet volledig heeft betaald. De Opdrachtgever wordt alleen in dat geval pas eigenaar van de gekochte zaak als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan Rolgordijnen Smallingerland heeft voldaan.

 

Artikel 13 – Overmacht:

1. In geval van overmacht heeft Rolgordijnen Smallingerland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Rolgordijnen Smallingerland niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn zowel Rolgordijnen Smallingerland als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen.

2. Indien Rolgordijnen Smallingerland bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen, kan voldoen, is Rolgordijnen Smallingerland gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Rolgordijnen Smallingerland toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Rolgordijnen Smallingerland voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Rolgordijnen Smallingerland ingeschakelde derden voordoen.

4. Rolgordijnen Smallingerland heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

 

Artikel 14 – Niet-nakoming van de overeenkomst:

1.  Als er geen sprake is van onmacht of daarop geen beroep is gedaan en één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2.  Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, dient de wederpartij de niet nakomende partij schriftelijk ingebreke te stellen en daarbij de niet nakomende partij alsnog een redelijke termijn van tenminste 8 dagen aanbieden om alsnog zijn verplichting(en) na te komen. Indien de niet nakomende partij na de ingebrekestelling en de geboden termijn alsnog niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid/Risico:

1.  Rolgordijnen Smallingerland is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Rolgordijnen Smallingerland is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Opdrachtgever zijn opgedragen. Rolgordijnen Smallingerland is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag voor de betreffende werkzaamheden en of diensten, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van Rolgordijnen Smallingerland aansprakelijk kan worden gesteld.

2.  De Opdrachtgever is tegenover Rolgordijnen Smallingerland aansprakelijk voor schade die door een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

3. Indien de Opdrachtgever ervoor heeft gekozen om zelf de (kozijn) maten voor het rolgordijn op te meten en deze dan schriftelijk door te geven aan Rolgordijnen Smallingerland, dan is het risico dat de doorgegeven maten achteraf niet juist blijken te zijn geheel voor de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is dan verplicht om het product alsnog af te nemen.

 

Artikel 16 – Klachten:

1.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Rolgordijnen Smallingerland binnen 24 uur nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt.

2.  Rolgordijnen Smallingerland zal een ingediende klacht binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt hij per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Rolgordijnen Smallingerland zal een definitieve reactie op de klacht niet later geven dan zes weken na het indienen daarvan.

 

Artikel 17 – Geschillen:

1. In geval van geschillen die voortkomen uit een overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation.

 

2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht:

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

 

Artikel 19 – Afwijking:

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk tussen Rolgordijnen Smallingerland en de Opdrachtgever worden vastgelegd.

Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Wat leuk dat je contact met ons op wilt nemen!
Voor informatie over onze diensten kun je ons bellen op 0512 35 55 34 of 06 44 90 45 93, of een e-mailtje sturen op [email protected].